Projectes Europeus

ls-slider-28-slide-2ProjectesEuropeus_1920x550
 
 

QUÈ SÓN ELS PROJECTES EUROPEUS?

Són projectes que permeten a una persona jove o grup de joves participar de manera activa en un projecte social en un país diferent al que viuen.

Aquesta experiència ofereix als joves voluntaris i voluntàries la possibilitat d’entrar en contacte amb altres cultures i idiomes, per dur a terme una tasca de voluntariat, no remunerada, en un ampli ventall de sectors, com el medi ambient, les temàtiques socials i les culturals.

 
volunteer foto
 

AMB QUIN PROGRAMA DESENVOLUPEM ELS NOSTRES PROJECTES?

Amb el Cos Europeu de Solidaritat: Programa de la Comissió Europea per a la participació de joves en projectes socials o humanitaris.

Què podem fer?

Projectes de voluntariat:

Enviament de joves a altres països Europeus perquè desenvolupin activitats socials de curta durada (entre 15 dies i 2 mesos) o de llarga durada (des de 2 mesos fins a 1 any).

Acollida de joves europeus al nostre territori per col·laborar amb projectes socials de la nostra entitat, la majoria d’ells vinculats amb l’àrea d’infància i joventut. L’estada pot ser de curta durada (entre 15 dies i 2 mesos) o de llarga durada (des de 2 mesos fins a 1 any.

 

Qui hi pot participar?

Fins a un màxim de 30 joves entre 17 i 30 anys d’edat. En cas de joves de 17 anys, caldrà obtenir els documents d’autorització corresponents.

 


PROJECTE VOLUNTARIAT EUROPEU 2021 – CASAL TEMPS D’ESTIU

Coneix l’experiència de l’Anna i la Paola

 l’experiència de la Paola

The experience I lived in Lleida was very important for my personal growth, for the knowledge of a new culture and a new languages, improvement of my educational and academic skills and, last but not least, the knowledge of wonderful people and workers from whom I learned a lot. The experience exceeded my initial expectations and left me with a happiness that I often find myself thinking about in the days of ordinary work routine in Italy. I recommend to everyone an experience like mine, with the Reintegra association and with all the people and experiences connected to it.
(Paola)

L’experiència que vaig viure a Lleida va ser molt important per al meu creixement personal, per al coneixement d’una nova cultura i noves llengües, la millora de les meves competències educatives i acadèmiques i, finalment, però no menys important, el coneixement de persones i treballadors meravellosos dels quals vaig va aprendre molt. L’experiència va superar les meves expectatives inicials i em va deixar una felicitat que sovint em trobo pensant en els dies de la rutina laboral normal a Itàlia. Recomano a tothom una experiència com la meva, amb l’associació Reintegra i amb totes les persones i experiències que hi estan vinculades.(Paola)

 
 
 l’experiència de l’Anna
 

My experience as a volunteer in Reintegra this summer was amazing! During the days at the casal I had the opportunity to improve my communication skills, to have a super fun time with the children and to learn more about the association and the super important work they do in Lleida. During my period in Lleida I had also the opportunity to learn more about Catalan people and to see how beautiful their country is. I super recommend the experience to everyone who wants to meet amazing people!
(Anna)

La meva experiència com a voluntari a Reintegra aquest estiu va ser increïble! Durant els dies al casal vaig tenir l’oportunitat de millorar les meves habilitats comunicatives, de passar una estona súper divertida amb els nens i de conèixer més sobre l’associació i la feina súper important que fan a Lleida. Durant la meva estada a Lleida també vaig tenir l’oportunitat de conèixer més coses sobre els catalans i veure com de bonic és el seu país. Recomano l’experiència a tothom que vulgui conèixer gent meravellosa!
(Anna)

 


Projecte subvencionat:

European Solidarity Corps